×
Logowanie Rejestracja

Regulamin Serwisu


§ 1. Postanowienia ogólne

Korzystanie z Serwisu qursy.pl przez Użytkowników jest bezpłatne.

Definicje:

Usługodawca - oznacza qursy.pl

Serwis - oznacza:

- stronę internetową lub aplikację, pod którą Usługodawca prowadzi serwis internetowy, działający w domenie qursy.pl i jej subdomenach.

- udostępniane partnerom biznesowym i innym podmiotom dodatki z różną zawartością, w tym ale nie wyłącznie oferty szkół i szkoleń, porównania cen w szkołach, informacje o szkołach, emitowane na stronach tych szkół i podmiotów.

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.

Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.


§2. Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy następujące Usługi:

a) udostępnianie Użytkownikom wyszukiwarki szkół i szkoleń oraz innych podmiotów świadczących usługi edukacyjne i o podobnym charakterze wraz z prezentacją ich oferty;

b) powiadamianie Użytkowników o nowych informacjach i funkcjonalnościach Serwisu oraz ofertach szkół i szkoleń w formie newslettera (usługa ta wymaga zawarcia umowy na świadczenie usług zgodnie z §6 ust. 2);

c) umożliwianie Użytkownikom kontaktu z Usługodawcą (usługa ta wymaga zawarcia umowy na świadczenie usług zgodnie z §6 ust. 2);

d) umożliwianie Użytkownikom wysyłania zapytania do szkół i szkoleń (usługa ta wymaga zawarcia umowy na świadczenie usług zgodnie z §6 ust. 2);

e) dodawanie komentarzy pod treściami Serwisu;

f) dodawanie ocen szkół i szkoleń.

Dostęp do usług Serwisu jest bezpłatny dla Użytkowników.

Usługodawca może wprowadzić opłaty od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o prawie do rezygnacji z Usług.§ 3. Warunki świadczenia Usług

Warunkami technicznymi korzystania z Usług są: dostęp do sieci teleinformatycznej Internet, ważne konto poczty elektronicznej (e-mail), przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

Usługa powiadamiania Użytkowników o nowych informacjach i funkcjonalnościach Serwisu oraz ofertach szkół językowych jest realizowana w formie newslettera przesyłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail. Dopisanie do newslettera następuje poprzez przesłanie adresu e-mail Użytkownika (dodatkowo imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego) w formularzach dostępnych w Serwisie (newsletter, zapytanie do szkoły językowej, zapytanie do Serwisu).

Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i opracowaną Polityką Prywatności.

Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług, które wynikają z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.§ 4. Dodawanie ocen i komentarzy pod treściami Serwisu

Usługa dodawania ocen i komentarzy pod treściami Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu narzędzia Disqus (wtyczka). Użytkownik ma możliwość dodawania komentarzy jako gość Twitter lub Facebook. Komentarze opatrywane są podpisem przyjętym przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia w każdym czasie możliwości dodawania komentarzy jako gość lub wstrzymania ich publikacji do czasu moderacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dodawania ocen lub komentarzy pod wybranymi treściami Serwisu.

Niedozwolone jest zamieszczanie w treści komentarzy reklam i informacji handlowych.

Komentarze nie mogą łamać prawa ani zasad współżycia społecznego. Niedozwolone jest używanie sformułowań wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia komentarzy jeżeli są one sprzeczne z niniejszym regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy przesyłanych przez Użytkowników.


§ 5. Strony szkół i szkoleń

Wszelkie informacje dotyczące szkoły językowej i oferowanych kursów pochodzą bezpośrednio od szkoły językowej lub zostały zaczerpnięte z ich oficjalnych stron internetowych.

Zamiesczone w serwisie znaki towarowe marki, nazwy własne i opisy produktów lub usług należą do ich prawnych właścicieli. Usługodawca zamieszcza w Serwisie powyższe dane jedynie w celu prezentacji szkoły językowej i/lub jej oferty.§ 6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść postanowień niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem §6 ust. 2.

Zawarcie umowy w zakresie usług wymienionych w §2 ust. 1 lit. b-d następuje poprzez dodatkową akceptację Regulaminu na formularzu przesłania danych w Serwisie, w szczególności dopisanie do newslettera, przesłanie zapytania do Usługodawcy, przesłania zapytania do szkoły językowej.

Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Usługodawcy.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje poprzez pisemne zawiadomienie Usługodawcy, cofnięcie zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu lub zgody na przetwarzanie danych osobowych i pisemne zawiadomienie Usługodawcy.

Każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.

Usługodawca zastrzega dla siebie prawo modyfikacji usług, narzędzi oraz logiki działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich informacji zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania prowadzonej działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.


§ 7. Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub oferty przesyłane przez szkołę językową. Właściciel szkoły językowej ma prawo zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Usługodawcy w celu uzupełnienia, poprawy, modyfikacji lub usunięcia treści dotyczącej jego szkoły.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź wyrządzenie szkody wywołanej jego działaniami w Serwisie, w szczególności podanie nieprawdziwych danych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane w Serwisie usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i/lub prawne oferowanych bezpłatnie usług. Usługodawca nie odpowiada również za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą usług odpłatnych określają przepisy szczegółowe.

Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.


§ 8. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

Zastrzeżenia, uwagi, sugestie i błędy w funkcjonowaniu Serwisu można zgłaszać wysyłając wiadomość przez formularz znajdujący się w zakładce Kontakt lub listownie na adres siedziby Usługodawcy.

Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane bez zbędnej zwłoki na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub listownie na adres zamieszkania Użytkownika.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane z usługami w ramach Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika w terminie 14 dni, poprzez wysłanie wiadomości przez formularz znajdujący się w zakładce Kontakt lub listownie na adres siedziby Usługodawcy.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dochowany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy następny termin.

Prawo dochodzenia roszczeń w trybie sądowym przysługuje po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.


§ 9. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o takiej zmianie na podany adres poczty elektronicznej.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.

Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest Sąd miejscowy zgodnie z siedzibą Usługodawcy.