×
Logowanie Rejestracja

Polityka prywatności


W trosce o zaufanie i bezpieczeństwo naszych użytkowników, wszelkie dane podawane na qursy.pl są szyfrowane bezpiecznym protokołem SSL.

Administrator – oznacza qursy.pl, która jest właścicielem i operatorem Serwisu.

Serwis - oznacza:

a) stronę internetową lub aplikację, pod którą Właściciel Serwisu prowadzi serwis internetowy, działający w domenie linguru.pl i jej subdomenach.

b) udostępniane partnerom biznesowym i innym podmiotom dodatki z różną zawartością, w tym ale nie wyłącznie oferty szkół językowych, porównania cen w szkołach, informacje o szkołach, emitowane na stronach tych szkół i podmiotów.

Właściciel Serwisu - oznacza właściciela i operatora Serwisu lub podmiot wyznaczony przez Właściciela do zarządzania Serwisem w jego imieniu.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną lub podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Zbiór danych użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

2. Właściciel Serwisu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników. Właściciel Serwisu z należytą starannością wybiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a także zabezpieczenia o charakterze softwareowym, w tym system szyfrowania dostępu do danych za pomocą bezpiecznego certyfikatu i protokołu SSL. W szczególności Właściciel Serwisu zabezpiecza dane przed ich nieautoryzowanym dostępem, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Właściciel Serwisu sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zwyczajowego prowadzenia Serwisu.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela Serwisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu oraz w celu wykonania przez Właściciela Serwisu usług w ramach Serwisu, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Właściciela Serwisu (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Właściciel Serwisu. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby odwiedzające Serwis mogą zapoznawać się z treścią Serwisu bez podawania danych osobowych.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela Serwisu (w zależności od miejsca umieszczenia formularza w Serwisie mogą być to: imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail), w tym również w celach marketingowych i handlowych w formie elektronicznej, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w na formularzu przesłania danych w Serwisie , w szczególności dopisanie do newsletttera, przesłanie zapytania do Właściela Serwisu, przesłania zapytania do szkoły językowej. Udzielenie zgody w powyższej formie nie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych przez podmioty trzecie, w tym szkoły językowe.

5. Właściciel Serwisu zapewnia Użytkownikom realizowanie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ustawie.

6. W ramach prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Właściciel Serwisu zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Właściciela Serwisu danych osobowych innemu niż Właściciel Serwisu administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów - dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Właściciela Serwisu . Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika, podmiotom trzecim, wskazanym przez Właściciela Serwisu, w tym podmiotom działającym na zlecenie Operatora w zakresie czynności realizowanych na rzecz Użytkownika przez Właściciela Serwisu.

8. W przypadku powzięcia przez Właściciela Serwisu wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z właściwymi przepisami, Właściciel Serwisu może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Właściciel Serwisu wykorzystuje adresy IP Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Serwis zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Serwisu.

10. Właściciel Serwisu wykorzystuje pliki „cookie”, by ułatwić Użytkownikom przeglądanie Serwisu. Pliki „cookie” nie są używane do przechowywania danych osobowych ani nie są ujawniane innym podmiotom. Ciasteczka są zapisywane na urządzeniu Użytkownika przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Serwis używa „cookie” w celu umożliwienia oceniania szkół językowych w myśl zasady jeden użytkownik - jedna ocena. Pliki „cookie” mogą być usunięte z urządzenia z poziomu przeglądarki. Instrukcje dotyczące obsługi „cookies” oraz ich usuwania można znaleźć w dokumencji używanej przeglądarki internetowej (zwyczajowo zakładka Pomoc). Użytkownik może całkowicie zablokować „cookie” lub wybrać opcję powiadamiania o ich każdorazowym przesyłaniu. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zablokować „cookie”, niektóre funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.

11. Wtyczki od podmiotów trzecich zainstalowane w Serwisie mogą przesyłać własne „cookie”. „Cookie” od podmiotów trzecich są używane by gromadzić statystyki, w zbiorczej formie, w narzędziach analitycznych, takich jak np. Google Analytics, umożliwić dodawanie opinii lub komentarzy.f